0.- €
Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Na týchto stránkach je prevádzkované internetové zlatníctvo www.zlatošperk.sk a dodávateľom

a majiteľom tejto stránky je Opál Ladislav Frenák, Lichardova 17, Košice.

IČO: 17185084, DIČ: 1030239375, Č.živn.reg.: Obv.ú.Košice č.ž.reg. 805 – 4158

Korešpondenčná adresa a kontaktná adresa:  Matičná 29, 040 17 Košice.

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zlatošperk. sk.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho

(dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na druhej strane.

Predávajúcim internetového obchodu www.zlatošperk.sk je Opál Ladislav Frenák. 

 

Kupujúci zákazník je užívateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý si objedná tovar na stránke

predávajúceho. Kupujúci určí miesto doručenia objednávky a predávajúci je povinný zabezpečiť

doručenie zásielky. Zásielka je tovar, ktorý si kupujúci objednal.

Predmetom kúpy je podľa uzavretej kúpnej zmluvy tovar a to šperk zo zlata špecifikovaný podľa

názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov a ceny čo je zahrnuté v objednávke.

 

Tovar sa doručuje Slovenskou poštou na dobierku. Doba doručenia závisí od typu objednávky.

Je to 2 až 3 týždne. Hlavne pri briliantoch s požadovanými parametrami. Ak je tovar na sklade,

je expedovaný čo najkratšom čase. Spolu s tovarom sa zákazníkovi zasiela faktúra (daňový doklad)

plus dokumenty k tovaru od výrobcu ak to vyžaduje šperk osadený briliantmi je to certifikát .

Všetok objednaný tovar je doručovaný v SR bezplatne. Objednávateľ  neplatí žiadne poplatky

za balné a poštovné.

 

Objednávka šperkov a briliantových šperkov na zákazku a podmienky v prípade objednávky

na výrobu:  Pre platnosť objednávky musí kupujúci správne vyplniť údaje v objednávkovom formulári.

Tovar si môže kupujúci objednať  na internetovom obchode 24 hodín denne. Kúpna zmluva medzi

kupujúcim a predávajúcim vzniká na základe záväzného potvrdenie objednávky zo strany

predávajúceho. Pokiaľ si charakter tovaru – brilianty vyžaduje telefonický dohovor o zaplatení zálohy

minimálne 100,00 € na účet predávajúceho tak sa telefonát uskutoční a potvrdia sa údaje.

 

Záruka na všetok tovar je poskytovaná 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru

kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis . Informácie o servise

po záruke Vám poskytneme cez E-mail. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie

tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich alebo nevhodných podmienkach,

neodborné zaobchádzanie, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru a nesprávne

ošetrovanie tovaru.  

 

Zrušenie objednávky má právo zákazník bez poplatku do 24 hodín od vytvorenia objednávky,

telefonicky. Uvedie meno a popis objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu alebo nedostupnosti tovaru, súčiastok

alebo kameňov nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými

podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Pokiaľ sa s kupujúcim

nedohodne o náhradnom plnení o stornovaní bude zákazník informovaný telefonicky alebo

e-mailom. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená

do 15 dní od zrušenia objednávky na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

 

Vrátenie tovaru podľa zákona č.102/2014, Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spotrebiteľ ma

právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Spotrebiteľ ak chce to právo využiť je povinný

doručiť písomné odstúpenie od zmluvy na e-mail.  Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká.

Spotrebiteľ ma právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom

 ako v kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania

 tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená

začať používať tovar a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek

spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom

na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Tovar je potrebné vrátiť vrátane prípadných darčekov. Náklady

na odoslanie tovaru predávajúcemu hradí kupujúci. Odporúčame tovar poistiť.

V prvom rade kontaktujte predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

Potom postupujte takto:

  1. Šperk vložte do pôvodnej krabičky.
  2. Priložte originál faktúru.
  3. Pošlite ako cenný poistený list, nie dobierku.
  4. Odošlite na kontaktnú adresu:  Opál Ladislav Frenák, Matičná 29, 04017 Košice.

Dobierka nebude prebratá. V prípade, spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu

tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu

náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

 

Reklamácia tovaru platí podľa príslušného občianskeho zákonníka a taktiež zákona o ochrane

spotrebiteľa. Pred zaslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu  je kupujúci povinný vopred

kontaktovať predávajúceho  telefonicky alebo e-mailom.

Potom postupujte takto:

  1. Šperk vložte do pôvodnej krabičky.
  2. Priložte originál faktúru.
  3. Priložte popis reklamácie alebo popis výmeny.
  4. Pošlite ako cenný poistený list, nie dobierku.
  5. Odošlite na kontaktnú adresu:  Opál Ladislav Frenák

                                                                Matičná 29

                                                                040 17  Košice

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom na adresu:

alebo telefonicky 0905 937 036.

Predávajúci rozhodne o reklamácii do 3 dní alebo v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní.

 

Ochrana osobných údajov. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlasso spracovaním svojich

osobných údajov podľa zákona č. 122/2013, Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem adresy doručenia a to

pošte na doručenie tovaru. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich

sprístupnením neoprávneným osobám. Poskytnuté údaje sú spracované za účelom korektného

spracovania objednávky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky si predávajúci vyhradzuje právo dopĺňať a meniť.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.10.2014.

1.10.2014 v Košiciach                                                                        Ladislav Frenák

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 040 01 Košice

055/6220781